REGULAMIN

KONKURSU RECYTATORSKIEGO

  1. ,,WIOSNA, ACH TO TY …”

Zgłoszenia 15 .05.2020 r.

Finał konkursu : Gminna Biblioteka Publiczna w Stegnie ul. Lipowa 3

              

 

 

                  I.            ORGANIZATORZY

       - Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie.

       - Gminna Biblioteka Publiczna w Stegnie.

       - Filie Biblioteki Publicznej w Stegnie.

  1. CELE KONKURSU:

- popularyzowanie liryki o tematyce wiosennej,

- rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów,

-  prezentacja umiejętności czytania i recytowania,

     -  uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze,

  

  • ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

  1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Stegna.
  2. Podział na kategorie wiekowe:

Grupa I – do 5 lat

Grupa II – 6-latki  i klasa I

Grupa III – klasa  II i III

Grupa IV – klasa  IV, V i VI

Grupa V – klasa VII i VIII

  1. REPERTUAR

 

Każdy z uczestników nagrywa recytację  jednego  utworu poetyckiego lub fragmentu prozy (do wyboru przez uczestnika) o tematyce wiosennej i przesyła na adres e-mail GBP w Stegnie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na mesengera GBP w Stegnie. Czas trwania prezentacji powinien zmieścić się w 5 minutach.

Film musi być opisany:

-Imię i nazwisko uczestnika konkursu

-wiek oraz klasa

-tytuł i autor wiersza lub prozy

  1. KRYTERIA OCENY

 - dobór repertuaru,

               - interpretacja utworu,

               -  kultura słowa ( dykcja, intonacja, modulacja ),

               - wrażenie artystyczne.

  1. NAGRODY DLA LAUREATÓW.

Nagrodzeni zostaną laureaci I, II, III miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone nagrody  oraz dyplomy za uczestnictwo. Odbiór nagród osobiście w GBP w Stegnie.

  • TERMINY KONKURSU:

 

Na zgłoszenia od uczestników czekamy do dnia 15.05.2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu w dniu 01.06.2020 r.

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www. stegnagok.pl oraz na facebooku GBP w Stegnie

 

Więcej informacji na temat konkursu pod numerem tel. 55 247 82 55, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stegnie ul. Lipowa 3,

  • OŚWIADCZENIE:

 

Zapoznałem/ am się z treścią klauzuli informacyjnej  Załącznik nr. 1 i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej/jego córki/syna na potrzeby konkursu recytatorskiego pt.” WIOSNA, ACH TO TY…”organizowanego przez GBP w Stegnie. Udział w przedsięwzięciu jest równoznaczny ze zgodą na udostępnienie wizerunku mojego dziecka na łamach portali internetowych i mediów społecznościowych  Gminnego Ośrodka  Kultury w Stegnie i GBP w Stegnie w celach promocyjnych oraz  na potrzeby rozstrzygnięcia

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie (adres: ul. Gdańska 60, 82-103 Stegna, telefon kontaktowy 55-247-82-92).

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.