Zał. 1 do zarządzenia

Dyrektora GOK w Stegnie z dn. 12.08.2019

REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ

„DZIEŃ STEGNY”

Termin: 16 sierpnia 2019

Miejsce: plac rekreacyjny przy ulicy Jagiełły w Stegnie

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
 4. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest zarówno dla mieszkańców Gminy Stegna, jak i turystów, a wstęp na nią jest wolny.
 5. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 6. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników ochrony i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 7. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi nie powinny uczestniczyć w imprezie.
 8. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
 9. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
 10. Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Imprezy zobowiązany jest:
 • powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora Imprezy – pracowników agencji ochrony osób i mienia lub Straż Pożarną OSP Stegna obecną podczas Imprezy,
 • powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.
 1. Organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji,
 2. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje: osoba odpowiedzialna za Imprezę: Dyrektor GOK w Stegnie – Łukasz Niedźwiecki,
 3. Każdy przystępujący do akcji ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że:
 • W pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego,
 • Należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego w obrębie terenu objętego pożarem i odciąć dopływ gazu,
 • Nie wolno gasić wodą z hydrantów urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. Do tego celu służą gaśnice proszkowe.
 • W miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne.
 1. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 6. na stronie internetowej Organizatora,
 7. w punkcie informacyjnym na Terenie Imprezy (namiot GOK w Stegnie).
 8. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
 10. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.