REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„JESIENNE NOSTALEGIE”

PATRONAT:

 • Wójt gminy Stegna Ewa Dąbska

ORGANIZATOR:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie

TEMAT:

„Jesienne nostalgie”

Cele konkursu:

 • Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią.
 • Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania w fotografii.
 • Zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej ich rzeczywistości.
 • Propagowanie walorów przyrodniczych regionu, w którym żyjemy.
 • Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego.
 • Popularyzowanie twórczości fotograficznej.

Tematyka konkursu:

Interpretacja tematu jest dowolna. Organizator nie stawia żadnych dodatkowych ograniczeń. Dopuszcza się fotografie przedstawiające : krajobrazy , postacie, zwierzęta itp.

Termin nadsyłania prac:

 • do 11 października 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

 • 18 października 2019 r. - Wszystkie zdjęcia prezentowane będą w ramach wystawy fotograficznej  podczas koncertu „Jesienne nostalgie”  na Sali widowiskowej GOK Stegna.

Warunki konkursu:

 1. Uczestnicy: dzieci i młodzież ze szkół podstawowych gminy Stegna
 1. Autor może nadesłać jedno zdjęcie.
 2. Dozwolone są fotografie czarno – białe, sepia, kolorowe. Format prac: A4 (21cm x 29.7cm)
 3. Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, wiek, miejscowość, telefon kontaktowy
 4. Zdjęcia należy przesłać lub dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie:
 • • w wersji cyfrowej zapisane na płycie CD lub DVD (w formacie JPG) oraz wydrukowane w wyżej wymienionym formacie,
 • • należy załączyć : oświadczenie o prawach autorskich załączone do regulaminu (ZAŁĄCZNIK NR 1) oraz oświadczenie RODO (ZAŁĄCZNIK NR 2)
 1. Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać z dopiskiem: „Konkurs Fotograficzny” na adres organizatora:

Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie

 1. Gdańska 60

82-103 Stegna

lub dostarczyć osobiście do biura GOK w Stegnie, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00

 1. Fotografie, na których będą znajdowały się jakiekolwiek znaki (szyldy, daty) będą

dyskwalifikowane.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.

Uwagi końcowe:

 1. Konkurs jest bezpłatny. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora.
 2. Autorowi najciekawszej pracy przyznana zostanie nagroda – niespodzianka
 3. Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia zdjęć wynikłe z winy poczty lub nadawcy.
 4. Zdjęcie nagrodzone i wyróżnione przechodzi na własność organizatora.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach propagowania idei konkursu.
 6. Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
PT „JESIENNE NOSTALGIE”

Niniejszym oświadczam, że:

 • zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego warunki:
 • jestem autorem nadesłanych fotografii i posiadam do nich nieograniczone prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich;
 • nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;
 • uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno – reklamowych

…………………………………………………..

Miejscowość, data, czytelny podpis

rodo

rodo
rodo 2
Previous Next Play Pause
1 2